<H1>Herbicide AdditivesFertilizers</H1>
  <P><UL>
  <LI><H2> 32% UAN (1 qt/A)
  </H2>
  </UL><UL>
  <LI><H2> ammonium sulfate (17 lbs/100 gallons)
  </H2>
  </UL><UL>
  <LI><H2> used with COC or NIS
  </H2>
  </UL><UL>
  <LI><H2> increase leaf burn
  </H2>
  </UL><UL>
  <LI><H2> increase membrane permeability
  </H2>
  </UL><UL>
  <LI><H2> prevent interaction with Ca, Mg, and Na</H2>
  </UL></P>
  <P></P>
  <P>